งานห้องสมุด 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                2.1 จัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ สำรวจความต้องการ
                2.2 จัดระบบหนังสือภายในให้เป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งประเภทของหนังสือสร้างความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ 
                2.3 บริการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าสำหรับนักเรียนและอาจารย์
                2.4 บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นออนไลน์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
                2.5 จัดเก็บ รักษาและซ่อมแซมหนังสือ
                2.6 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ได้มาตรฐานและทันสมัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ