บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สุทิน โคตรทอง 

 นักจัดการงานทั่วไปชอนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล์  -

นางสาวสุชีรา เสียงเพราะ 

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล์  -

บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษางานทะเบียน

นางณิชาพร กองเสพ

 นักจัดการทั่วไปชำนาญการ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 117
 อีเมล์  -

นางสาวเมธินี โมอ่อน  

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 137
 อีเมล์  -

นางอารีรัตน์ ศิริไสยาสน์  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 149
 อีเมล์  -

 นางสาวจิราภรณ์ วรธงชัย 

พนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 150
 อีเมล์  -

นางสาวนภาพร ทองรักษ์  

เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 150
 อีเมล์  -

บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษางานประชาสัมพันธ์

 นายคำสัน น้อยบุดดี  

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 137
 อีเมล์  -

นางอิสราภรณ์ สมจิตตสกุล

  นักประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 107
 อีเมล์  -

 นางสาวชานิณี บัวทอง 

 นักประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 0
 อีเมล์  -

บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษางานพิธีการ

นางสาวกุสุมา เกาะชัย

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  หัวหน้างานพิธีการและสารสนเทศ
  เบอร์โทร0 2756 4971 - 80 ต่อ 148
 อีเมล์  -

บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษางานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาววรัญญา ศิริเอก  

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 128
 อีเมล์  -

นายพีรณัฐ หอมอุดม

 พนักงานโสตทัศนศึกษา
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 131
 อีเมล์  -

บุคลากร กลุ่มบริหารการศึกษางานห้องสมุด

นายอำนวย ศรีครุฑ 

บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานห้องสมุด
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 201
 อีเมล์  -

 นางสาวสุจิตรา หาริกัน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวจริงใจ คนเที่ยง

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 202
 อีเมล์  -