บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สุทิน โคตรทอง 

หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล s_khotth-at-mmtc.ac.th

นางสาวสุชีรา เสียงเพราะ 

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล  s_saingp-at-mmtc.ac.th

นางสาวกัณฐ์กานต์ เจริญพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล  g_charoe-at-mmtc.ac.th

นางสาววรินทร พันธ์พีระพิชย์

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 151
 อีเมล  w_punpee-at-mmtc.ac.th

บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา งานทะเบียน

นางสาวเมธินี โมอ่อน

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 117
 อีเมล  m_mo-on-at-mmtc.ac.th
 

นางพัชรภรณ์ สาสนะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 137
 อีเมล  p_sasana-at-mmtc.ac.th

นางอารีรัตน์ ศิริไสยาสน์  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 149
 อีเมล a_sirisa-at-mmtc.ac.th

 นางสาวจิราภรณ์ วรธงชัย 

พนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 150
 อีเมล  j_vorath-at-mmtc.ac.th

นางสาวนภาพร ทองรักษ์  

เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 150
 อีเมล n_thongr-at-mmtc.ac.th

บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา งานประชาสัมพันธ์

 

  -ว่าง-

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 137
 อีเมล -at-mmtc.ac.th

นางสาวอิสราภรณ์ มุจนานนท์

  นักประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 0
 อีเมล i_mujana-at-mmtc.ac.th

 นางสาวชานิณี บัวทอง 

 นักประชาสัมพันธ์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 0
 อีเมล c_boutho-at-mmtc.ac.th

บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา งานพิธีการ

นางสาวกุสุมา เกาะชัย

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  หัวหน้างานพิธีการและสารสนเทศ
  เบอร์โทร0 2756 4971 - 80 ต่อ 148
 อีเมล  k_kochai-at-mmtc.ac.th

บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาววรัญญา ศิริเอก  

เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ชำนาญงาน หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 127
 อีเมล  w_pu-oi-at-mmtc.ac.th

นายพีรณัฐ หอมอุดม

 พนักงานโสตทัศนศึกษา
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 131
 อีเมล  -

บุคลากร กลุ่มบริการการศึกษา งานห้องสมุด

นายอำนวย ศรีครุฑ 

บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานห้องสมุด
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 201
 อีเมล  a_srikut-at-mmtc.ac.th

 นางสาวสุจิตรา หาริกัน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 202
 อีเมล  s_harika-at-mmtc.ac.th

นางสาวจริงใจ คนเที่ยง

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 202
 อีเมล  -