งานพิธีการและสารสนเทศ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                  5.1 งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานการต่างประเทศด้าน  พาณิชย์นาวี และงานอื่นๆ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
                  5.3 การเจรจาทำความตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านการวิชาการ การศึกษาฝึกอบรม การฝึกภาคทะเล การพัฒนา วิจัยและนวัตกรรม
                  5.3 จัดเตรียมพิธีการรับรองต่าง ๆ 
                  5.4 ทำการตลาด หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม งานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี