หลักสูตรปริญญาตรี

         ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีระดับนายประจำเรือ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้ง 2 สาขา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือบรรทุกสินค้า และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือในเรือบรรทุกสินค้า