แผนการเรียน   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

           ตามหลักสูตร 2555  

ปที่ 1 ภาคตน

 หนวยกิต
CL1001แคลคูลัส 13(3-0-6)
EL1001จริยธรรมในชีวิตประจําวัน2(2-0-4)
EN1001ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
IS1001สารนิเทศและการศึกษาคนควา2(2-0-4)
NA2101เดินเรือชายฝง3(3-0-6)
PE1011วายน้ํา 11(0-2-1)
PH1001ฟสิกส 13(3-0-6)
SS2101ทักษะทางเรือ 12(1-2-3)
SS2102ทักษะทางเรือ 22(1-2-3)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 1 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CH1001เคมีทั่วไป3(3-0-6)
CH1011ปฏิบัติการเคมี1(0-3-1)
CL1002แคลคูลัส 23(3-0-6)
CO2101สื่อสารทางเรือ2(2-0-4)
EN1002ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
NA2102เดินเรือคํานวณ3(3-0-6)
PE1012วายน้ํา 21(0-2-1)
PH1002ฟสิกส 23(3-0-6)
SS2103ทักษะทางเรือ 32(1-2-3)

จํานวนหนวยกิตรวม

21
* ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครื่องมือฝกจําลอง รวม 10 วัน ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด

ปีที่ 2 ภาคฤดูรอน

 หนวยกิต
CA2202การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 22(2-0-4)
CR2101กฎระเบียบขอบังคับการเดินเรือ2(2-0-4)
LA2001กฎหมายแรงงานทางทะเล2(2-0-4)
LM1301ภาวะผูนําและการบริหารงานบนเรือ2(2-0-4)
MO2102อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 23(3-0-6)
SC2301การตอเรือ3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

14

ปที่ 2 ภาคตน

 หนวยกิต
CA2201การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 12(2-0-4)
CL1003แคลคูลัส 33(3-0-6)
EN1003ภาษาอังกฤษ 33(3-0-6)
EN2101ภาษาอังกฤษทางทะเล 13(3-0-6)
GL1001กฎหมายทั่วไป2(2-0-4)
MO2101อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร 13(3-0-6)
MP2301การปองกันมลภาวะทางทะเล2(2-0-4)
PH1011ปฏิบัติการฟสิกส1(0-3-1)
TH1001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 2 ภาคปลาย

 หนวยกิต
EC1001เศรษฐศาสตรเบื้องตน2(2-0-4)
EN2102ภาษาอังกฤษทางทะเล 23(3-0-6)
ES1001สถิติเบื้องตน3(3-0-6)
LA2301อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 12(2-0-4)
LT1301ภาวะผูนําและทักษะในการทํางานเปนทีม2(2-0-4)
PL1001จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน2(2-0-4)
SL2301การทรงตัวของเรือ 13(3-0-6)
WK2101การเขายาม 12(2-0-4)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 12(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 3 ภาคฤดูร้อน

 หนวยกิต
EM2101ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 12(2-0-4)
NA2105เครื่องมือเดินเรือ2(2-0-4)
NA2103การวางแผนการเดินเรือเบื้องตน3(3-0-6)
NA2106เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส2(2-0-4)
NA2107เดินเรือดาราศาสตร3(3-0-6)
SH2121การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือเบื้องตน2(1-2-3)

จํานวนหนวยกิตรวม

14
* ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวี รวม 2 เดือน ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด

ปที่ 3 ภาคต้น

 หนวยกิต
CT2011การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 13(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 3 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CT2012การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 23(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 4 ภาคต้น

 หนวยกิต
CT2013การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 33(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 4 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CT2014การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 43(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 5 ภาคต้น

 หนวยกิต
CA2203การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 32(2-0-4)
EM2102ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 22(2-0-4)
EN1024ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2(1-2-4)
LA2302อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 22(2-0-4)
NA2108การเดินเรือชั้นสูง3(3-0-6)
NA2109เข็มทิศเดินเรือ2(2-0-4)
SL2302การทรงตัวของเรือ 23(3-0-6)
SP2101ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ3(3-0-6)
WK2102การเขายาม 22(2-0-4)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 22(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 5 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CA2204การจัดและการจัดเก็บสินคาทางเรือ 42(2-0-4)
CI1001คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ3(3-0-6)
EM2303ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 32(2-0-4)
NA2104การวางแผนการเดินเรือชั้นสูง3(3-0-6)
SB2001ธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์3(3-0-6)
SH2122การบังคับเรือและเครื่องฝกจําลองการเดินเรือชั้นสูง3(2-2-5)
SL2303การทรงตัวของเรือ 33(3-0-6)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 32(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21