ข้อมูลชื่อหลักสูตร/ปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส :               25500191100509

ภาษาไทย :        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science Program in Nautical Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชือปริญญาภาษาไทย :        วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ)

ชือปริญญาภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science (Nautical Science)

อักษรย่อภาษาไทย :           วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ :        BSc. (Nautical Science)