แผนการเรียน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

           ตามหลักสูตร 2555

ปที่ 1 ภาคตน

 หนวยกิต
CH1001เคมีทั่วไป3(3-0-6)
CH1011ปฏิบัติการเคม1(0-3-1)
CL1001แคลคูลัส 13(3-0-6)
ED3321เขียนแบบวิศวกรรม3(2-3-4)
EN1001ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
IP3001แนะนําวิชาชีพวิศวกร1(1-0-2)
PE1011วายน้ํา 11(0-2-1)
PL1001จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน2(2-0-4)
PO3121การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 13(1-6-5)
TD3101อุณหพลศาสตร 13(3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

23

ปที่ 1 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CL1002แคลคูลัส 23(3-0-6)
EE3221ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 13(1-4-4)
EN1002ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
PE1012วายน้ํา 21(0-2-1)
PH1001ฟสิกส 13(3-0-6)
PO3112การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 23(0-9-0)
PS3101ปมและระบบการปมในเรือ3(3-0-6)
SW3101การทํางานดวยความปลอดภัย2(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21
* ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครื่องมือฝกจําลอง รวม 10 วัน ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด

ปที่ 2 ภาคต้น

 หนวยกิต
CL1003แคลคูลัส 33(3-0-6)
EN1003ภาษาอังกฤษ 33(3-0-6)
EN3121ภาษาอังกฤษทางทะเล 12(1-2-3)
MR3221การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 12(1-3-4)
MS3401การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ3(3-0-6)
PH1002ฟสิกส 23(3-0-6)
PO3123การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 33(1-6-5)
SC3401โครงสรางเรือ 12(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 2 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CL3004แคลคูลัส 43(3-0-6)
EL1001จริยธรรมในชีวิตประจําวัน2(2-0-4)
EN3122ภาษาอังกฤษทางทะเล 22(1-2-3)
GL1001กฎหมายทั่วไป2(2-0-4)
IC3401อนุสัญญาระหวางประเทศ 12(2-0-4)
IS1001สารนิเทศและการศึกษาคนควา2(2-0-4)
MR3222การดูแลรักษาและซอมทําอุปกรณไฟฟา 22(1-3-4)
PH1011ปฏิบัติการฟสิกส1(0-3-1)
SC3402โครงสรางเรือ 22(2-0-4)
PO3114การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 42(0-6-3)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 2 ภาคฤดูร้อน

 หนวยกิต
EE3212ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 23(0-9-0)
EL3311ปฏิบัติการฝกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 13(0-9-0)
EL3312ปฏิบัติการฝกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 23(0-9-0)
PO3315การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 53(0-9-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

12
* ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวี รวม 2 เดือน ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด

ปที่ 3 ภาคต้น

 หนวยกิต
CT3011การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 13(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 3 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CT3012การฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 23(0-30-0)

จํานวนหนวยกิตรวม

3

ปที่ 4 ภาคต้น

 หนวยกิต
AC3221การควบคุมอัตโนมัติ2(1-2-3)
DM3101พลศาสตร์3(3-0-6)
EN1024ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2(1-2-4)
ES1001สถิติเบื้องตน3(3-0-6)
MM3101กลศาสตรของวัสด33(3-0-6)
PP3121การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 12(1-3-4)
SM3101สถิตยศาสตรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล3(3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 4 ภาคปลาย

 หนวยกิต
EM3101วัสดุวิศวกรรม3(3-0-6)
ET3221วิศวกรรมไฟฟา 12(1-3-3)
IE3121เครื่องยนตสันดาปภายใน 12(1-2-3)
NA3401การออกแบบเรือ 13(3-0-6)
PP3122การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 22(1-3-4)
TD3102อุณหพลศาสตร 23(3-0-6)
TH1001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 12(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

19

ปที่ 5 ภาคต้น

 หนวยกิต
CI1001คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ3(3-0-6)
ET3222วิศวกรรมไฟฟา 22(0-6-3)
FM3101กลศาสตรของไหล3(3-0-6)
IC3402อนุสัญญาระหวางประเทศ 22(2-0-4)
IE3112เครื่องยนตสันดาปภายใน 22(0-6-3)
NA3402การออกแบบเรือ 23(3-0-6)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 22(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

17

ปที่ 5 ภาคปลาย

 หนวยกิต
EC1001เศรษฐศาสตรเบื้องตน2(2-0-4)
ET3223วิศวกรรมไฟฟา 33(1-6-5)
HT3101การถายเทความรอน3(3-0-6)
IC3403อนุสัญญาระหวางประเทศ 32(2-0-4)
PM3321การวางแผนการบํารุงรักษา3(2-3-6)
ST3121หมอน้ําและกังหันกาซ3(2-2-5)
xxxxxxวิชาเลือกเสรี 32(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

18