แผนการเรียน

           ตามหลักสูตร 2555

ปที่ 1 ภาคตน

 หนวยกิต
CH1001เคมีทั่วไป3(3-0-6)
CH1011ปฏิบัติการเคม1(0-3-1)
CL1001แคลคูลัส 13(3-0-6)
ED3321เขียนแบบวิศวกรรม3(2-3-4)
EN1001ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
IP3001แนะนําวิชาชีพวิศวกร1(1-0-2)
PE1011วายน้ํา 11(0-2-1)
PL1001จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน2(2-0-4)
PO3121การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 13(1-6-5)
TD3101อุณหพลศาสตร 13(3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

23

ปที่ 1 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CL1002แคลคูลัส 23(3-0-6)
EE3221ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 13(1-4-4)
EN1002ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
PE1012วายน้ํา 21(0-2-1)
PH1001ฟสิกส 13(3-0-6)
PO3112การปฏิบัติงานในหองเครื่องเรือ 23(0-9-0)
PS3101ปมและระบบการปมในเรือ3(3-0-6)
SW3101การทํางานดวยความปลอดภัย2(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

21
* ฝกภาคปฏิบัติทางทะเลกับเรือฝกของศูนยฝกพาณิชยนาวีและเครื่องมือฝกจําลอง รวม 10 วัน ตามที่อนุสัญญาฯ STCW 2010 กําหนด