แผนการเรียน    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

           ตามหลักสูตร 2562

ปที่ 1 ภาคตน

 หนวยกิต
CH1001เคมีทั่วไป3(3-0-6)
Cl1001การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
ED3321เขียนแบบวิศวกรรม3(2-3-4)
EN1001ภาษาอังกฤษ 13(3-0-6)
GL1001กฎหมายทั่วไป2(2-0-4)
IP3001แนะนำวิชาชีพวิศวกร1(1-0-2)
PO3121การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ 13(1-6-5)
TH1001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2(2-0-4)
XXXXXX(เลือกเสรี1)2(X-X-X)

จํานวนหนวยกิตรวม

22

ปที่ 1 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CH1011ปฏิบัติการเคมี1(0-3-1)
EE3221ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 13(1-4-4)
EN1002ภาษาอังกฤษ 23(3-0-6)
IS1001สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า2(2-0-4)
ME1001คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 14(4-0-8)
MR3221การดูแลรักษาและซ่อมทำอุปกรณ์ไฟฟ้า 12(1-3-4)
PH1001ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
PL1001จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 หนวยกิต
EL3311ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 1*3(0-9-3)
EL3312ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม 2*3(0-9-3)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

ปที่ 2 ภาคต้น

 หนวยกิต
EN1003ภาษาอังกฤษ 33(3-0-6)
ME1002คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 24(4-0-8)
MS3401การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเรือ3(3-0-6)
PH1002ฟิสิกส์ 23(3-0-6)
PH1011ปฏิบัติการฟิสิกส์1(0-3-1)
PO3122การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ 23(1-6-5)
PO3123การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ 33(1-6-5)
SC3401โครงสร้างเรือ 12(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

22

ปที่ 2 ภาคปลาย

 หนวยกิต
EL1001จริยธรรมในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)
EN3121ภาษาอังกฤษทางทะเลส าหรับเครื่องกลเรือ 12(1-2-3)
MR3222การดูแลรักษาและซ่อมท าอุปกรณ์ไฟฟ้า 22(1-3-4)
PE1021ว่ายน้ า2(1-2-3)
PO3124การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ 42(0-6-3)
PO3315การปฏิบัติงานในห้องเครื่องเรือ 53(0-9-3)
SC3402โครงสร้างเรือ 22(2-0-4)
SW3101การทำงานด้วยความปลอดภัย2(2-0-4)
TD3101อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ3(3-0-6)
XXXXXX(เลือกเสรี 2)2(X-X-X)

จํานวนหนวยกิตรวม

22

ปที่ 2 ภาคฤดูร้อน

 หนวยกิต
EE3212ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 23(0-9-3)
SE3101การแก้ปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักรกล2(2-0-4)
IC3401อนุสัญญาระหว่างประเทศ 12(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

7

ปที่ 3 ภาคต้น

 หนวยกิต
EC1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2(2-0-4)
EM3101วัสดุวิศวกรรม3(3-0-6)
ET3221วิศวกรรมไฟฟ้า 12(1-3-4)
HT3101การถ่ายเทความร้อน3(3-0-6)
IC3402อนุสัญญาระหว่างประเทศ 22(2-0-4)
PP3121การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 12(1-3-4)
PS3101ปั๊มและระบบการปั๊มในเรือ3(3-0-6)
SM3101สถิตยศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล3(3-0-6)
SP1001มารยาททางสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

22

ปที่ 3 ภาคปลาย

 หนวยกิต
IC3403อนุสัญญาระหว่างประเทศ 32(2-0-4)
DM3101พลศาสตร์3(3-0-6)
EN1024ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2(1-2-3)
ES1001สถิติเบื้องต้น3(3-0-6)
ET3212วิศวกรรมไฟฟ้า 22(0-6-3)
IE3121เครื่องยนต์สันดาปภายใน 12(1-2-3)
NA3401การออกแบบเรือ 13(3-0-6)
PP3122การจัดการระบบขับเคลื่อนเรือ 22(1-3-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

19

ปที่ 3 ภาคฤดูร้อน

 หนวยกิต
AC3221การควบคุมอัตโนมัติสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลเรือ3(2-2-5)
PM3321การวางแผนการบำรุงรักษา3(2-3-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

6

ปที่ 4 ภาคต้น

 หนวยกิต
EN3122ภาษาอังกฤษทางทะเลสำหรับเครื่องกลเรือ 22(1-2-3)
ET3223วิศวกรรมไฟฟ้า 33(1-6-5)
FM3101กลศาสตร์ของไหล3(3-0-6)
IE3112เครื่องยนต์สันดาปภายใน 22(0-6-3)
MM3101กลศาสตร์ของวัสดุ3(3-0-6)
NA3402การออกแบบเรือ 23(3-0-6)
ST3121หม้อน้ำและกังหันไอน้ำ3(2-2-5)
XXXXXX(เลือกเสรี 3)2(X-X-X)

จํานวนหนวยกิตรวม

21

ปที่ 4 ภาคปลาย

 หนวยกิต
TB3011ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 14(0-12-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

4

ปที่ 5 ภาคต้น

 หนวยกิต
TB3012ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 24(0-12-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

4

ปที่ 5 ภาคปลาย

 หนวยกิต
TB3013ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 34(0-12-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

4