ข้อมูลชื่อหลักสูตร/ปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส :               25502131108912

ภาษาไทย :        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชือปริญญาภาษาไทย :        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

อักษรย่อภาษาไทย :           วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)