แผนการเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

           ตามหลักสูตร 2562

ปที่ 1 ภาคตน

 หนวยกิต
CO2101การสื่อสารทางเรือ2 (2-0-4)
EN1001ภาษาอังกฤษ 13 (3-0-6)
GL1001กฎหมายทั่วไป2 (2-0-4)
IS1001สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า2 (2-0-4)
NA2101การเดินเรือชายฝั่ง3 (3-0-6)
NA2105เครื่องมือการเดินเรือ2 (2-0-4)
NW2101การเข้ายามฝ่ายเดินเรือ 13 (3-0-6)
PL1001จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน2 (2-0-4)
SS2121ทักษะทางเรือ3 (2-2-5)

จํานวนหนวยกิตรวม

22

ปที่ 1 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CH1001เคมีทั่วไป3 (3-0-6)
CI1001การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
EN1002ภาษาอังกฤษ 23 (3-0-6)
LA2301อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 12 (2-0-4)
MN1001คณิตศาสตร์สำหรับการเดินเรือ 13 (3-0-6)
NA2102การเดินเรือคำนวณ3 (3-0-6)
SC2301การต่อเรือ3 (3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 2 ภาคต้น

 หนวยกิต
CA2201การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 12 (2-0-4)
CH1011ปฏิบัติการเคมี1 (0-3-1)
EN1003ภาษาอังกฤษ 33 (3-0-6)
MN1002คณิตศาสตร์สำหรับการเดินเรือ 23 (3-0-6)
MO2101อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ 13 (3-0-6)
NW2102การเข้ายามฝ่ายเดินเรือ 23 (3-0-6)
PE1021ว่ายน้ำ2 (1-2-3)
PH1001ฟิสิกส์ 13 (3-0-6)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 2 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CA2202การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 22 (2-0-4)
EN2121ภาษาอังกฤษทางทะเล 12 (1-2-3)
MO2102อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ 23 (3-0-6)
NA2107การเดินเรือดาราศาสตร์3 (3-0-6)
PH1002ฟิสิกส์ 23 (3-0-6)
PH1011ปฏิบัติการฟิสิกส1 (0-3-1)
SL2301การทรงตัวของเรือ 13 (3-0-6)
TH1001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 (2-0-4)

จํานวนหนวยกิตรวม

19

ปที่ 3 ภาคต้น

 หนวยกิต
CA2203การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 32 (2-0-4)
EL1001จริยธรรมในชีวิตประจำวัน2 (2-0-4)
EM2101ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 12 (2-0-4)
EN2122ภาษาอังกฤษทางทะเล 22 (1-2-3)
ES1001สถิติเบื้องต้น3 (3-0-6)
LA2302อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล 22 (2-0-4)
NA2103การวางแผนการเดินเรือเบื้องต้น3 (3-0-6)
NA2106เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์2 (2-0-4)
XXXXXXเลือกเสรี2 (X-X-X)

จํานวนหนวยกิตรวม

20

ปที่ 3 ภาคปลาย

 หนวยกิต
CA2204การจัดและการจัดเก็บสินค้าทางเรือ 42 (2-0-4)
EC1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2 (2-0-4)
EN1024ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (1-2-3)
EM2302ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน 22 (2-0-4)
MP2301การป้องกันมลภาวะทางทะเล2 (2-0-4)
NA2104การวางแผนการเดินเรือชั้นสูง3 (3-0-6)
SH2121การบังคับเรือและเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือเบื้องต้น2 (1-2-3)
SL2302การทรงตัวของเรือ 23 (3-0-6)
SP1001มารยาททางสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ2 (2-0-4)

จำนวนหน่วยกิตรวม

20

ปที่ 4 ภาคต้น

 หนวยกิต
LA2001กฏหมายแรงงานทางทะเล2 (2-0-4)
NA2108การเดินเรือชั้นสูง3 (3-0-6)
SB2001ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์3 (3-0-6)
SH2122การบังคับเรือและเครื่องฝึกจ าลองการเดินเรือชั้นสูง3 (2-2-5)
SL2303การทรงตัวของเรือ 33 (3-0-6)
SP2101ระบบขับเคลื่อนจักรภายในเรือ3 (3-0-6)
XXXXXXเลือกเสรี2 (X-X-X)
XXXXXXเลือกเสรี2 (X-X-X)

จำนวนหน่วยกิตรวม

21

ปที่ 4 ภาคปลาย

 หนวยกิต
TB2011ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 14 (0-12-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

4

ปที่ 5 ภาคต้น

 หนวยกิต
TB2012ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 24 (0-12-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

4

ปที่ 5 ภาคปลาย

 หนวยกิต
TB 2013ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 34 (0-12-6)

จำนวนหน่วยกิตรวม

4