หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

ข้อมูลทั่วไป

                        ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการเดินเรือชายฝั่ง การนำร่องเรือ การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ การบังคับการเรือใหญ่ การสื่อสารวิทยุดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา การปฏิบัติงานสินค้าและการจัดระวาง การเข้ายามสะพานเดินเรือ การบริหารจัดการภายในเรือ การบำรุงรักษาตัวเรือและอุปกรณ์เดินเรือ ความปลอดภัยประจำเรือ รวมถึงกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (STCW : Navigation on operation & management level : IMO Model Course 7.03 & 7.01)

ระยะเวลาเรียน 5 ปี

              เรียนภาคทฤษฎี 3.5 ปี  ฝึกภาคทะเลกับเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

สำเร็จการศึกษา

1.ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

2.ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3.มีสิทธิ์สมัครสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า