หลักสูตรวิศวะกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ข้อมูลทั่วไป

ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ศึกษาด้านเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย เครื่องไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโมนัติ 
เครื่องถือท้าย การบริหารจัดการภายในห้องเครื่องเรือ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  รวมถึงกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
(STCW : Navigation on operation & management level : IMO Model Course 7.04 & 7.02)

ระยะเวลาเรียน 5 ปี

  เรียนภาคทฤษฎี 4 ปี  ฝึกภาคทะเลกับเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

สำเร็จการศึกษา

1. ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มีสิทธิ์สมัครสอบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือระดับนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 750 KW 
หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า