หลักสูตรเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวางและสินค้าอันตราย  จำนวน  2  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี  Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations (Model Course 1.01)  - บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 4 หลักสูตร หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานคนประจำเรือ จากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง
3,500356 (47)407
2.หลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกก๊าซเหลว   
Basic Training for Oil Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (Model Course 1.04)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3,500355 (33)294