หลักสูตรวิชาครูและผู้ประเมิน  จำนวน  3  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรวิชาครู Training Course for Instructors
(Model Course 6.09)
บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป5,000409 (61)2536
2.การประเมินความรู้ การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ  Assessment,Examination and Certification  of Seafarers  (Model Course 3.12) - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า (หลักสูตรนี้สำหรับบุคคลที่จะต้องดำเนินการประเมินและการตรวจสอบสำหรับนักเดินเรือเพื่อขอใบรับรองความสามารถที่ออกตามอนุสัญญาของ STCW, 1978 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6,800459 (71)3437
3.หลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินเครื่องมือฝึกจำลอง Train the simulator Trainer and Assessor 
(Model Course 6.10)
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Training Course for Instructors (IMO Model Course 6.09)2,800304 (30)16.513.5