หลักสูตรพิเศษนอกเหนือจากอนุสัญญา STCW (value-added courses)  จำนวน 3  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรเรือลำเรียง 
Helmsman Of Non-Self-Profelled Vessel
- บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพพร้อมด้านการได้ยินและด้านสายตาซึ่งสามารถทำการในเรือได้ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ
1500352 (14)122
2.หลักสูตรการตรวจสภาพเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (tankers inspection)
2.1.หลักสูตรการตรวจสภาพเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (tankers inspection) ฝ่ายเดินเรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 7,000256 (40)346
2.2.หลักสูตรการตรวจสภาพเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (tankers inspection) ฝ่ายช่างกลเรือบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป5,000254 (24)186
3.หลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว (speedboat operator- Passenger vessel)บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2,000302 (24)24-