เครื่องมือฝึกจำลอง Simulator

                           ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้จัดหาเครื่องมือฝึกจำลองประเภทต่างๆ ทางเรือมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เครื่องมือฝึกในการจำลองสถานการณ์การฝึกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในการปฎิบัติหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานจริง


เครื่องมือฝึกจำลอง การเดินเรือ (SHS)

 

เครื่องมือฝึกจำลอง ห้องเครื่อง (SES)

 

เครื่องมือฝึกจำลอง ความปลอดภัยและความมั่นคงทางเรือ (SST)


 

เครื่องมือฝึกจำลอง GOC GMDSS


 

เครื่องมือฝึกจำลองแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ECDIS


 

เครื่องมือจำลองการปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกสินค้าเทกอง เรือคอนเทนเนอร์ เรือสินค้าทั่วไป เรือโดยสาร และเรือเฟอรี่ CARGO LOADING


 

เครื่องมือฝึกจำลองการปฏิบัติงานในเรือที่มีอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง HIGH VOLTAGE


 

เครื่องมือฝึกจำลองปฏิบัติงานสินค้าเหลวในระวางแบบเต็มรูปแบบ FULL MISSION LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR FMLCHS