หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 2  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรทบทวนนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ  Refresher Course for ship Security Officersบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจำเรือ  ที่กรมเจ้าท่ารับรอง2,250351 (8)8-
2.หลักสูตรนายงานรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ 
Port Facility Security Officers (Model Course 3.21)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3,000353 (19)19-