หลักสูตรต่อเนื่อง จำนวน  7 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต Proficiency in survival Craft and Rescue Boats (Other than Fast Rescue Boats)  (Model Course 1.23)บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรทบทวนพื้นฐานคนประจำเรือ จากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง2,500365 (31.5)29.502
2.หลักสูตรทบทวนเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต Refresher Course for Proficiency in Survival craft and Rescue Boats (Other Than Fast Rescue Boats)- บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผ่านการฝึกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยจากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง
- เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต
2,250361 (7)7-
3.หลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ  Medical First aid
(Model Course 1.14)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองเห็นชอบ3,000355 (31)247
4.หลักสูตรทบทวนการปฐมพยาบาลในเรือ 
Refresher Course for Medical first aid
บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ  ที่กรมเจ้าท่ารับรอง2,250351 (6.5)51.5
5.หลักสูตรทบทวนการรักษาพยาบาลในเรือ 
Refresher Course for Medical care
บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาพยาบาลในเรือ  ที่กรมเจ้าท่ารับรอง2,250351 (6.5)5.51
6.หลักสูตรทบทวนการดับไฟชั้นสูง 
Refresher Course for advance Training in fire Fighting
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (STCW) ที่กรมเจ้าท่ารับรอง 2,250361 (6)6-
7.หลักสูตรทบทวนพื้นฐานคนประจำเรือ  (STCW Sec. A-VI/1 Para.3) Refresher Course for Basic Safety Trainingบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัย ที่กรมเจ้าท่ารับรอง อบรมทุกรอบ 5 ปี2,500353 (21)156