หลักสูตรด้านการสื่อสาร  จำนวน  4 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ GMDSS (GOC) General Operator's Certificate for the  global maritime Distress and safety System  (Model Course 1.27)1 บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปอย่างน้อยสิบสองปี หรือเทียบเท่า โดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า เครื่องวิทยุคมนาคม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางทะเล การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และศัพท์ทางเรือ 
3. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือเว้นแต่จะถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
อ้างอิงตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
90003215 (109)64.544.5
2.หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ GMDSS (GOC Refresher) Refresher Course  for General Operator's Certificate for GMDSS1 บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปอย่างน้อยสิบสองปี หรือเทียบเท่า โดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า เครื่องวิทยุคมนาคม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางทะเล การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และศัพท์ทางเรือ 
3. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือเว้นแต่จะถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
อ้างอิงตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
5000328 (47)3215
3.หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตการเดินเรือ GMDSS (ROC)  Restricted Operator's Certificate for the GMDSS (Model Course 1.26)1 บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปอย่างน้อยสิบสองปี หรือเทียบเท่า โดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า เครื่องวิทยุคมนาคม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางทะเล การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และศัพท์ทางเรือ 
3. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือเว้นแต่จะถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
อ้างอิงตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
4500327 (51.5)32.519
4.หลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตการเดินเรือ GMDSS (ROC Refresher) RefresherCourse  for Restricted Operator's Certificate for GMDSS1 บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปอย่างน้อยสิบสองปี หรือเทียบเท่า โดยมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า เครื่องวิทยุคมนาคม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางทะเล การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และศัพท์ทางเรือ 
3. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือเว้นแต่จะถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
อ้างอิงตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557
4000324 (28)235