หลักสูตรด้านการเดินเรือและการเรือ และภาวะความเป็นผู้นำ  จำนวน 5  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork  (Model Course 1.39)
 - บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
- ใบแสดงว่าเป็นผู้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสถาบันทางด้านพาณิชย์นาวีที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง และหลักฐานแสดงระยะเวลา Sea service ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือหลักฐานแสดงระยะเวลา Sea service ไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับคนประจำเรือ 
2500353 (20)20 
2.หลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ ระดับปฏิบัติการ 
Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA-Radar Navigation at Operational Level  (Model Course 1.07)
- บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
- เอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสถาบันทางด้านพาณิชย์นาวี ฝ่ายเดินเรือ ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองหรือหลักฐานแสดงระยะเวลา Sea service ในตำแหน่งคนประจำเรือฝ่ายเดินเรือไม่น้อยกว่า 180 วัน
6800249 (66.5)36.530
3.หลักสูตรสำแดงข้อมูลอัตโนมัติ  
Automatic Identification System Course
(Model Course 1.34)
บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป1200301.5 (10.5)8.52
4.หลักสูตรการบริหารทรัพยากรในสะพานเดินเรือ 
(Bridge Resource Management)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า สำหรับเรือเดินระหว่างประเทศหรือใกล้ฝั่ง จากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองเห็นชอบ5000246 (38)38 
5.หลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์  Operational Use of Electronic Chart Display and information Systems ECDIS 
(Model Course 1.27)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์-อาปาระดับปฏิบัติการ ที่กรมเจ้าท่ารับรอง5000355 (40)319