หลักสูตรด้านการเดินเรือและการเรือ และภาวะความเป็นผู้นำ  จำนวน 1 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรการบริหารทรัพยากรในห้องเครื่อง
(Engine-Room Resource Management) 
(Model Course 2.07)
 - บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
- ผ่านการอบรม 4 หลักสูตรพื้นฐาน หรือทบทวนพื้นฐานคนประจำเรือจากสถาบันที่กรมเจ้าท่าให้การรับรอง
- หลักฐานแสดงระยะเวลา Sea service ไม่น้อยกว่า 30 วัน ในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7000356 (40)2026.50