หลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ  จำนวน 6  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
Elementary First Aid (Model Course 1.13)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป1500352 (16)142
ภาพบรรยากาศของการฝึกอบรม
2.หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล Personal Servival Techniques (Model Course 1.19)บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป1200352 (14)122
ภาพบรรยากาศของการฝึกอบรม
3.หลักสูตรการป้องกันและดับไฟ Fire Prevention and Fire Fighting (Model Course 1.20)บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป1500352 (16)142
4.หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม Personal Sefety and Social Responsibilities (Model Course 1.21)บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป1000352 (15)15 
5.หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ 
Security Awareness Training for All Seafarers 
(Model Course 3.27)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป800351 (5)5 
6.หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเรือ  
Seafarers with Designated Security Duties 
(Model Course 3.26)
บุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป1500352 (11)11