หลักสูตรเรือโดยสาร  จำนวน 1  หลักสูตร

ชื่อหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมค่าธรรมเนียม       จำนวนที่                      ระยะเวลาการฝึกอบรม
   ค่าอบรมรับสมัคร (คน) วัน (ชม.)ทฤษฎี (ชม.)ปฏิบัติ (ชม.)
1.หลักสูตรการจัดการกลุ่มผู้โดยสาร 
Crowd Management, Passenger safety and safety Training for personal Providing Direct services to passenger in passenger spaces  (Model Course 1.28)
บุคคลที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป1,200401 (8)4.253.75