เกี่ยวกับเรา

                           มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกำหนดเวลา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา จัดทำโครงการและแผนงาน มอบหมายงานให้แนวทางและวิธีการ สนับสนุน แก้ปัญหา ตั้งตัวชี้วัด ติดตาม ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า และประเมินผลงาน การทำงานมีมาตรฐานคุณภาพตาม สกอ. และ ISO 9001:2015 การบริหารงานมี 2 เป้าหมาย คือ
                      1. เป้าหมายงานประจำ คือ การทำงานมีระบบและคุณภาพมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม ให้ได้ปริมาณและเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
                        2. เป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์กรไร้เอกสาร เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างความเป็นระเบียบและสวยงาม ทันสมัย ประหยัดพลังงาน ระบบการรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1.งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
        1.1 ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหนังสือราชการ
        1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ ทั้งภายในและภายนอก
        1.3 กลั่นกรอง สรุป และเกษียนหนังสือ ติดตามเรื่อง
        1.4 จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
        1.5 งานมอบหมาย ปรับปรุงระบบงานเป็นไร้เอกสาร

2 งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง
          2.2 สรรหา คัดเลือก ย้าย ปฐมนิเทศ เก็บและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคลากร
          2.3 ทำสัญญาจ้างและประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
          2.4 จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน การลา และประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล
          2.5 จัดแผนพัฒนาบุคลากร
          2.6 ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขอนามัย คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

3 งานจัดทำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          3.1 ผลิตเอกสาร/คู่มือการเรียนการสอน
          3.2 ผลิตข้อสอบ

4 งานการเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          4.1 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก ปิดบัญชีประจำวัน  เขียนเช็คนำฝากคลัง
          4.2 จัดทำการเบิกจ่าย จัดทำงบประมาณจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เช็คสั่งจ่าย
          4.3 จัดเก็บเอกสารสำคัญ ตรวจนับเงิน และตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
          4.4 ตรวจสอบใบสำคัญของการเบิกจ่าย และสภาพหนี้ค้างชำระ ในระบบการเงิน
          4.5 ทำรายงานสถานะทางบัญชีและการเงิน

5 งานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ พัสดุและครุภัณฑ์
          5.2 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนควบคุมและจำหน่ายออก 
          5.3 จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุและจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและบริหารวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง

6 งานยานพาหนะ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          6.1 จัดบริการยานพาหนะ
          6.2 ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อม ตัวรถและเครื่องยนต์
          6.3 ดูแล รักษาความสะอาดทั้งภายนอก และภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอพร้อมใช้งาน
          6.4 ดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ

7 งานรักษาความปลอดภัย
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
          7.1 จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงสถานที่ ทรัพย์สินและข้อมูล
          7.2 กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การป้องกันอัคคีภัย

8. อาคารและสถานที่
 ในความรับผิดชอบ ดังนี้
           8.1 อาคารอเนกประสงค์
           8.2 อาคารอำพล ตียาภรณ์
           8.3  อาคารพัสดุ
           8.4 ห้องอาหาร วิทยา ยาม่วง
           8.5 ห้องพักเวรรักษาการณ์มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ