งานพัสดุ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. การจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ พัสดุและครุภัณฑ์
  2. ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนควบคุมและจำหน่ายออก 
  3. จัดเก็บ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุและจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและบริหารวัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง