งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง
  2. สรรหา คัดเลือก ย้าย ปฐมนิเทศ เก็บและปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคลากร
  3. ทำสัญญาจ้างและประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว
  4. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน การลา และประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล
  5. จัดแผนพัฒนาบุคลากร
  6. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขอนามัย คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร