งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก หนังสือเวียน จัดเก็บและสืบค้นเอกสารหนังสือราชการ
  2. ร่างหนังสือโต้ตอบ ทั้งภายในและภายนอก
  3. กลั่นกรอง สรุป และเกษียนหนังสือ ติดตามเรื่อง
  4. จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
  5. งานมอบหมาย ปรับปรุงระบบงานเป็นไร้เอกสาร