งานจัดทำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ผลิตเอกสาร/คู่มือการเรียนการสอน
  2. ผลิตข้อสอบ