งานยานพาหนะ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดบริการยานพาหนะ
  2. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อม ตัวรถและเครื่องยนต์
  3. ดูแล รักษาความสะอาดทั้งภายนอก และภายในรถให้สะอาดอยู่เสมอพร้อมใช้งาน
  4. ดำเนินการทางทะเบียนรถยนต์ราชการ