ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชั้น 1 อาคารอำพล ตียาภรณ์

  • งานธุรการ 0 2756 4971 - 80 ต่อ  132, 108
  • งานการเงิน 0 2756 4971 - 80 ต่อ 111, 106

อาคารพัสดุ

  • งานพัสดุ 0 2756 4971 - 80 ต่อ 407