งานการเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิก ปิดบัญชีประจำวัน  เขียนเช็คนำฝากคลัง
  2. จัดทำการเบิกจ่าย จัดทำงบประมาณจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เช็คสั่งจ่าย
  3. จัดเก็บเอกสารสำคัญ ตรวจนับเงิน และตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
  4. ตรวจสอบใบสำคัญของการเบิกจ่าย และสภาพหนี้ค้างชำระ ในระบบการเงิน
  5. ทำรายงานสถานะทางบัญชีและการเงิน