อาคารและสถานที่

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. อาคารอเนกประสงค์
  2. อาคารอำพล ตียาภรณ์
  3. อาคารพัสดุ
  4. ห้องอาหาร วิทยา ยาม่วง
  5. ห้องพักเวรรักษาการณ์มีหน้าที่ **ดูแลรักษาสถานที่ ทรัพย์สิน และเก็บรักษากุญแจ