บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 นายศรัณย์ เกิดทรง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -  06 2453 9792 , 0 2756 4971 - 80  ต่อ 104
 อีเมล  s_kerdso-at-mmtc.ac.th

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป งานการเงิน

นางธัญญ์นลิน มาบางยาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 129
 อีเมล   t_mabang-at-mmtc.ac.th

นางลัดดาวัลย์ ปราบพาล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  เบอร์โทร 0 2756 4971 - 80 ต่อ 111
 อีเมล 

นางสาวรัตนา คนตรง 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 106
 อีเมล  r_khontr-at-mmtc.ac.th

นางสาววรัญญา ลือชัย 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 112
 อีเมล  v_luecha-at-mmtc.ac.th

นางสุภาพร จันทร์งาม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 111
 อีเมล  s_junngam-at-mmtc.ac.th

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป งานธุรการ

นางสาววราภรณ์ สาธิตธรรมชาติ

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล -at-mmtc.ac.th

นางสาวสมทรง พันธุ์สว่าง 

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล  s_phansa-at-mmtc.ac.th

 นางสาวทวีนันท์  ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เบอร์โทร   02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล   t_srisuk-at-mmtc.ac.th

นางสุพรรณี เจี้ยงเจริญ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 108
 อีเมล  s_jeangc-at-mmtc.ac.th

นางสุณิสา จั่นโต

 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล  s_janto-at-mmtc.ac.th
 

 

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 108
 อีเมล  

นางสาวณปภัช อาภาบุญญาวงศ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 108
 อีเมล  n_apabun-at-mmtc.ac.th

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

 

 -ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล  -at-mmtc.ac.th

นางสาวภวรัญชน์ ธนวัฒน์อังกูร 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล  p_tanava-at-mmtc.ac.th

นางสาวสุรีย์ญา แสงรอด

เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล  c_sangro-at-mmtc.ac.th
 

นางสาวดวงพร เลี้ยงประเสริฐ

เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล d_leangp-at-mmtc.ac.th

นางสาวนาฏยา เหล่าดี

 เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 401
 อีเมล  n_laodee-at-mmtc.ac.th

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ

จ่าเอก พิสิทธิ์ สุขไสว  

นายช่างกลเรือชำนาญงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 824
 อีเมล  p_suksaw-at-mmtc.ac.th

นายสังวาล ขุนทอง

 พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายสมเกียรติ ลือชัย  

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายอภินันท์ เต็นเกิดผล 

 พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายทองใบ ทองใบ 

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายรามณรงค์ มุขสิกาเวก 

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -

นายนุกูล แก้วแสน

  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล  -