บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

 นายศรัณย์ เกิดทรง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  เบอร์โทร  -  06 2453 9792 , 0 2756 4971 - 80  ต่อ 104
 อีเมล์  -  e20xqm@gmail.com

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานการเงิน

นางธัญญ์นลิน มาบางยาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 129
 อีเมล์  -

นางสาวสุพัทรา สิทธิชุม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวรัตนา คนตรง 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80 ต่อ 106
 อีเมล์  -

นางสาววรัญญา ลือชัย 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 111
 อีเมล์  -

นางสุภาพร จันทร์งาม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานธุรการ

นางสุรางค์ อิ่มจรูญ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล์  -

นางสาวสมทรง พันธุ์สว่าง 

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสุพรรณี เจี้ยงเจริญ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 108
 อีเมล์  -

นางสุณิสา จั่นโต

 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 132
 อีเมล์  -

นางสาวอลิษา หอมขจร

 นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 113
 อีเมล์  -

นางสาวฤทัยรัตน์ สัตตบุศย์มณฑล 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 116
 อีเมล์  -

นางสาวสุชาดา เงสันเทียะ  

เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 113
 อีเมล์  -

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานพัสดุ

นางสาวญาธิดา ป้อมสูง 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางสาวภวรัญชน์ ธนวัฒน์อังกูร 

เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล์  -

นางสาวชาลินี แสงรอด 

เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล์  -

นางสาวพรรณนภา ขอมปรางค์  

เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 407
 อีเมล์  -

นางสาวนาฏยา เหล่าดี

 เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป
  เบอร์โทร 02 756 4971 - 80 ต่อ 401
 อีเมล์  -

บุคลากร ฝ่ายงานบริหารทั่วไปงานยานพาหนะ

จ่าเอก พิสิทธิ์ สุข ไสว  

นายช่างกลเรือชำนาญงาน
  เบอร์โทร  02 756 4971 - 80 ต่อ 824
 อีเมล์  -

นายสังวาล ขุนทอง

 พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายสมเกียรติ ลือชัย  

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายอภินันท์ เต็นเกิดผล 

 พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายทองใบ ทองใบ 

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายรามณรงค์ มุขสิกาเวก 

พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายนุกูล แก้วแสน

  พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -