งานรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมถึงสถานที่ ทรัพย์สินและข้อมูล
  2. กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การป้องกันอัคคีภัย